Exam Paper of Kharidar 2071

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१ साल जेष्ठ ३० गते संचालन भएको एकीकृत सेवा अन्तर्गत रा.प.अनंं. द्वितीय श्रेणीको खरिदार तथा सो सरहको परिक्षामा सोधिएको प्रथम पत्रको प्रश्नहरु परिक्षामा संलग्न साथीहरुले सम्झेसम्म संकलन गरी जानकारीका लागि...
Read more

Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2079

Public Service Commission Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2079 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2079-09-27
Read more

Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2079

Public Service Commission Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2079 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2079-08-23
Read more

Non Gazetted Second Class Kharidar Third paper Exam Question 2080

Public Service Commission Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2080 Third Paper Competitive Written Exam Held on 2080-08-25
Read more

Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2080

Public Service Commission Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2080 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2080-08-24
Read more
error: You are not allowed to copy. Content is protected !!