Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)...

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer (Judicial Service, Law, Government Lawyer group)  Exam  2080 First Paper...
Read more

Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2080

Public Service Commission Non Gazetted Second Class Kharidar Second paper Exam 2080 Second Paper Competitive Written Exam Held on 2080-08-24
Read more

Officer 7th level Madhesh Province Fourth Paper Question 2079

Province Public Service Commission Madhesh Province, Janakpur Local Level Officer 7th level Written Exam Date...
Read more

Solved questions paper of Section Officer First paper 2071

मिति २०७१।१०।२४ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन अनुसार सञ्चालित रा.प. तृतीय स्तर शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका  प्रश्नहरु सम्झनाको आधारमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सहभागीहरुलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना । १. साँढे जुधार्इ...
Read more

Krishi Samagri Company Ltd. Solved Question Paper (Computer) -2074

I'm trying to Solve Question Paper of Computer Operator of Krishi Samagri Sansthan Lock Sewa Aaayog Krishi Samagri Company Ltd. Assistant 5th Level Computer Operator Competitive Written Exam Exam Held on 2074|09|26 KEY: Time: 45 min Full Marks: 50 Multiple Choice 50...
Read more

Solved Question Paper of Asst. Computer Operator Exam of The Timber...

लोक सेवा आयोग द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि., प्राविधिक, कम्प्युटर चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा २०७४।१।२ KEY Time: 45 Min                               ...
Read more

Nayab Subba (Account Service) 3rd Paper Exam 2080

Public Service Commission Non-Gazetted First Class Nayab Subba (Account Service)   Exam  2080 Third Paper Competitive Written Exam Held...
Read more

Section officer 3rd paper Exam question 2073

Public Service Commission Gazetted third Class Section officer Exam  2073 Third Paper Competitive Written Exam Held on 2073-12-27 Time:...
Read more

Subjective Questions of Computer Operator Exam of Social Security Fond 2081

Public Service Commission conducted the examination for the post of Computer Operator of Social Security Fund (SSF) on 2081-02-02 B.S. The questions asked in the second paper (service related work-knowledge) of the...
Read more

Subjective Questions of NAARC Computer Operator Exam 2080

Public Service Commission Level 5 Computer Operator   Exam  2080 Subjective Competitive Written Exam Held on 2080-08-24
Read more
error: You are not allowed to copy. Content is protected !!